Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie OC, potocznie OC – rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone – artykuł 415 Kodeksu cywilnego) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – artykuł 471 Kodeksu cywilnego), w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne.

Ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tak zwana suma gwarancyjna. W określonych prawem przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania (tak zwany regres ubezpieczeniowy nietypowy).

Wybrane ubezpieczenia OC oferowane przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe
Obowiązkowe
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz radców prawnych
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agentów ubezpieczeniowych
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośredników w obrocie nieruchomościami
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą, w związku z ruchem statku powietrznego
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
Dobrowolne
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, uprawnionych do badania sprawozdań finansowych lub prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych wykonujących zawód w służbie zdrowia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prowadzących strzeżone parkingi samochodowe
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych sprawujących funkcję zarządu drogi publicznej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników jachtów śródlądowych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników drogowych w ruchu międzynarodowym – osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników drogowych w ruchu krajowym – osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Ubezpieczenia AC/NNW

Ubezpieczenie komunikacyjne – należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II (tzw. Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Do podstawowych źródeł prawa regulujących kwestię ubezpieczeń komunikacyjnych należy również kodeks cywilny. Zagadnienie ubezpieczeń komunikacyjnych związane jest z ruchem lądowym odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych. Obejmuje ono ochronę ryzyk osób, które ruch ten naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

Obowiązkowe ubezpieczenie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tak zwane ubezpieczenie OC);

Dobrowolne ubezpieczenia, takie jak: autocasco (tak zwane ubezpieczenie AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (tak zwane ubezpieczenie NNW), ubezpieczenie assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

Innym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest tak zwane ubezpieczenie AC, które jest ubezpieczaniem dobrowolnym, a dzięki któremu ubezpieczyciel pokrywa koszty, np. naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam ubezpieczający się

Ubezpieczenia Assistance

Co daje ubezpieczenie assistance samochodu i czy warto je mieć?

W przeciwieństwie do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), polisa assistance nie jest obowiązkowa. O tym, że jednak warto ją wykupić, przekonał się każdy kierowca, który potrzebował pomocy w kryzysowej sytuacji na drodze.

Ubezpieczenie assistance auta – co w podstawowym pakiecie?

W podstawowych wariantach, dołączanych bezpłatnie do ubezpieczeń OC, zakres pomocy jest ograniczony. Ubezpieczyciel pozwoli Ci za darmo skorzystać z usług informacyjnych przez telefon (np. dotyczących organizacji auta zastępczego), zorganizuje i zapłaci za holowanie do określonej odległości (np. 100 kilometrów od miejsca zdarzenia) oraz zorganizuje i opłaci naprawę uszkodzonego pojazdu na miejscu zdarzenia do określonej kwoty (np. 100 euro).

Jednak nie każdy ubezpieczyciel dołącza darmowy zakres usług assistance do obowiązkowego ubezpieczenia OC. Najtańsze ubezpieczenia OC (dla klientów wrażliwych głównie na cenę) przeważnie nie zawierają dodatkowych usług assistance.

W razie awarii lub kolizji, organizacja holowania czy naprawy pojazdu spoczywa w całości na właścicielu – ubezpieczyciel nie bierze wtedy na siebie żadnych zobowiązań.

Rozszerzenie ubezpieczenia OC i AC – co nam daje?

Większy, choć wciąż ograniczony, zakres assistance dołączany jest praktycznie przez wszystkich ubezpieczycieli na rynku do nieobowiązkowych polis AutoCasco. Wśród dodatkowych usług, które zorganizuje i opłaci ubezpieczyciel, mogą być np. nocleg w hotelu, powrót do domu lub kontynuacja podróży innym środkiem lokomocji, a także pojazd zastępczy na ograniczoną liczbę dni (np. 3-4).

Bardziej rozbudowane pakiety assistance możesz dokupić jako rozszerzenie ubezpieczeń OC oraz AC lub samodzielnie. Zapewniają one większy zakres świadczeń oraz zmniejszenie ograniczeń i limitów (np. czasu korzystania z auta zastępczego czy kosztów holowania) występujących w bezpłatnych wariantach.

W zależności od oferty ubezpieczyciela w skład polisy wchodzą również takie usługi jak pomoc prawna, kierowca zastępczy, pokrycie kosztów parkingu, a nawet opieka nad przewożonymi zwierzętami.

Z zasady ubezpieczenie assistance wykupuje się na cały rok, podobnie jak ubezpieczenia OC oraz AC. Składki za bardziej rozbudowane pakiety zaczynają się od ok. 100 zł rocznie przy zakupie samego assistance.

Taniej będzie, jeśli assistance jest częścią większego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczyciele są gotowi wystawić polisę dla samochodów osobowych, motocykli, samochodów ciężarowych oraz przyczep kempingowych.