Jak działa ubezpieczenie rolne?

UBEZPIECZENIE OC Rolników

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie chroni przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie wypłacane jest osobom trzecim za szkody wyrządzone nie tylko przez ubezpieczonego rolnika, ale także przez osoby z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz przez osoby pracujące w gospodarstwie rolnym.

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym i stanowi podstawową ochronę przed skutkami zdarzeń losowych. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy budynków o powierzchni powyżej 20 m² będących w posiadaniu rolnika. Nowe budynki należy ubezpieczyć z dniem pokrycia ich dachem.

Co możesz ubezpieczyć?

UBEZPIECZENIE OC ROLNIKÓW

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, będące następstwem:

 • śmierci,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą:

 • 5 mln euro na jedno zdarzenie za szkody na osobie,
 • 1 mln euro na jedno zdarzenie za szkody w mieniu.

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci:

 • ognia
 • huraganu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • opadów śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum ubezpieczenia, które ustalane są odrębnie dla każdego z budynków.

Dodatkowe ubezpieczenia:

W ramach oferty pakietowej ubezpieczenie OC rolników oraz ubezpieczenie budynków rolniczych może zostać uzupełnione o dobrowolne ubezpieczenia:

 • maszyn rolniczych (AGRO-CASCO),
 • mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Zniżka na ubezpieczenia obowiązkowe za zawarcie dowolnego ubezpieczenia dobrowolnego
 • Płatność ratalna – nawet 4 raty
 • Możliwość dostosowania pakietu do indywidualnych potrzeb rolnika

Jak działa ubezpieczenie Agrocasco

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego wariantu, ochronę maszyn rolniczych od szkód powstałych w następstwie:

 • zdarzeń losowych (deszczu nawalnego, działania ognia, fali naddźwiękowej, gradu, huraganu, lawiny, pioruna, powodzi, tąpnięcia, trzęsienia ziemi, upadku drzew, zapadania się ziemi),
 • kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • zderzenia maszyny rolniczej z osobą, inną maszyną rolniczą, pojazdem lub zwierzęciem. Ubezpieczenie możesz wykupić na okres 3 lub 12 miesięcy.

Ubezpieczenie możesz wykupić na okres 3 lub 12 miesięcy.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • agregaty uprawowe,
 • brony,
 • ciągniki rolnicze,
 • glebogryzarki,
 • kombajny rolnicze,
 • kultywatory,
 • kosiarki,
 • ładowarki rolnicze,
 • opryskiwacze,
 • owijarki,
 • pługi,
 • prasy zbierające i kostkujące,
 • przetrząsacze,
 • przyczepy i naczepy,
 • rozrzutniki,
 • sadzarki,
 • siewniki,
 • sieczkarnie polowe.

Opcje dodatkowe

Możliwość rozszerzenia udzielanej ochrony o szkody powstałe w wyniku:

 • kradzież maszyny rolniczej lub jej części z siedliska,
 • kradzież maszyny rolniczej spoza siedliska,
 • transport płodów rolnych.

Jak działa ubezpieczenie upraw?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:

 • grad,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • powódź,
 • suszę,
 • pożar (ubezpieczenie niedotowane).

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć uprawy:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych
 • cebuli

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ochrona ubezpieczeniowa upraw od skutków zdarzeń losowych
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw

Jak działa ubezpieczenie Zwierząt?

Ubezpieczenie zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń.

Dodatkowo zwierzęta można ubezpieczyć w zakresie ryzyka:

 • pożaru
 • porażenia prądem elektrycznym

Są to ryzyka dobrowolne i w całości opłacane przez Ubezpieczającego.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć zwierzęta gospodarskie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zwierząt gospodarskich danego gatunku, będących w posiadaniu Ubezpieczonego.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową zwierząt gospodarskich przed zdarzeniami losowymi
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Odszkodowanie pozwala na szybsze odnowienie stada